Muoru de pena

Muaru de pena ‘pè  Catarinà

 mamma muaru de pena
muaru e nno ‘bbiju la Catarinà
fhjgghjiu  fhjgghjiu mio
mulinaru hai mu ti fhai
macina uargiu ranu e luppini
e tutti li fhimmini  venenu  hja
pure vene la Catarinà
mamma ,bella mamma
mulinaru mi fhici
macinai uargiu ranu e luppini
e tutti li fhimmini  vinneru  hja
sulu  ‘no binne la Catarinà
fhjgghjiu   fhjgghjiu mio
jardinaru hai mu ti fhai
chjianta lattuchi  e petrusinu
e tutti li fhimmini  venenu  hja
pure vene la Catarinà
mamma mamma bella
jardinaru mi fhici
chjiantai  lattuchi  e petrusinu
e tutti li fhimmini  vinneru  hja
sulu  ‘no binne la Catarinà
fhjgghjiu   fhjgghjiu mio
fhuntaniari hai mu ti fhai
si l’acqua è fhrjsca e la strada ‘mpara
tutti li fhimmini  venanu  hja
pure vene la catarinà
mamma mamma bella
fhuntaniari  mi fhici
e ‘pe l’acqua fhrisca , la via chjanai
tutti li fhimmini  vinneru  hja
sulu  mancava  la catarinà
fhjgghjiu  fhjgghjiu mio
fhai fhjnta ‘ca muari
e li campani a muartu fhalli sonà
tutti li fhimmini  venenu  hja
pure vene la catarinà
mamma mamma bella
‘pe finta ,muartu mi fhici
e li campani a ‘lluangu sonaru
tutti li fhimmini  vinneru  hja
sulu  chjiangia  la catarinà